T?ng quan máy phát ?i?n Cummins 150kVA
Máy phát ?i?n 150kVA ?ang ???c ?ng d?ng nhi?u trong cu?c s?ng. N?u b?n ??u t? vào máy phát ?i?n diesel ?n t??ng này thì ch?c ch?n b?n ?ang nh?n ???c m?t h? th?ng phát ?i?n ch?t l??ng cao, ho?t ??ng m?nh m? ?n ??nh. Chi ti?t h?n v? s?n ph?m c?ng nh? ??a ch? mua s? ???c gi?i thi?u ngay ph?n bên d??i. 
Các ??c ?i?m c?a máy phát ?i?n Cummins 150kVA 
Máy phát ?i?n Cummins 150kVA ???c khách hàng l?a ch?n nhi?u nh?t trong t?t các các dòng máy phát ?i?n 150kVA hi?n có trên th? tr??ng b?i nh?ng ??c ?i?m sau: 

Máy phát ?i?n Cummins 150kVA ???c s? d?ng ??u phát ?i?n cao c?p c?a Stamford (UK) – ?ây là m?t trong các th??ng hi?u chuy?n s?n xu?t linh ki?n phát ?i?n hàng ??u th? gi?i c?a Anh Qu?c.
Máy phát ?i?n Cummins 150kVA có thi?t k? thông minh, khoa h?c. Máy ???c trang b? b? ?i?u khi?n Deepsea s?n xu?t t?i Anh Qu?c.  Toàn b? v?n hành c?a máy s? ???c thông qua b? ?i?u khi?n này, xem các thông s? v?n hành c?a máy trên màn hình LCD rõ nét. Bên c?nh ?ó Deepsea còn có ch?c n?ng t? ??ng d?ng máy khi có d?u hi?u nguy hi?m

Máy phát ?i?n Cummins 150kVA s? d?ng b? ?i?u khi?n Deepsea

V?i ch? ?? làm mát b?ng n??c, giúp gi? nhi?t ?? c?a máy ?n ??nh h?n trong quá trình v?n hành và ?áp ?ng các tiêu chu?n qu?c t? v? khí th?i, thân thi?n v?i môi tr??ng.
Công su?t liên t?c/ Công su?t d? phòng: 150/159 kVA, v?i công su?t này thì thi?t b? phù h?p d? phòng s? c? m?t ?i?n ? các không gian có quy mô nh? nh?: tòa nhà nh?, v?n phòng, tr??ng h?c, khách s?n (d??i 50 phòng), xí nghi?p nh?, chi nhánh ngân hàng…

??a ch? mua máy phát ?i?n Cummins 150kVA uy tín
N?u b?n ?ang b?n kho?n không bi?t l?a ch?n ??a ?i?m mua Máy phát ?i?n Cummins 300kVA  uy tín thì hãy ??n v?i HQC Power. Các l?i ích khi ch?n mua máy phát ?i?n Cummins t?i HQC: 

HQC là ??n v? phân ph?i máy phát ?i?n Cummins nói chung và máy phát ?i?n 150kVA ch?t l??ng cao. 
Chính sách b?o hành: T?t c? s?n ph?m khi mua t?i HQC ??u có th?i h?n b?o hành dài h?n, thông th??ng kho?ng 24 tháng.
Th?i gian giao hàng nhanh chóng, theo ?úng th?a thu?n v?i khách hàng.
M?i chi phí b?o trì, b?o d??ng s? ???c th?c hi?n theo quy ??nh c?a hãng. Quy trình b?o trì chuyên nghi?p, tuân th? theo ?úng h??ng d?n c?a nhà s?n xu?t.
Giá c? c?a máy c?nh tranh so v?i các th??ng hi?u khác trên th? tr??ng. Ngoài ra, HQC còn th??ng xuyên có nhi?u ch??ng trình ?u ?ãi v? giá s?n ph?m cho khách hàng.

Hi?n nay trên th? tr??ng, khách hàng ?ang ?ánh giá Máy phát ?i?n 60kVA cao vì s? h?u nhi?u ??c ?i?m n?i tr?i và chi phí h?p lý. N?u b?n ?ang quan tâm máy phát ?i?n Cummins 150kVA cho c? s?, công trình, c? quan,… thì hãy liên h? ngay v?i HQC Power qua website c?a chúng tôi https://hqcpower.vn/ ho?c liên h? theo s? hotline 0902.885.686 ?? ???c báo giá c? th? cùng nhi?u ?u ?ãi h?p d?n nhé!

ORDER NOW

DON’T FORGET TO GRAB YOUR FREE TRIAL FOR THE BEST AUTOMATED MARKETING STRATEGY HERE! (OVER 1,000,000 LEADS GENERATED MONTHLY)

Verified by MonsterInsights