? khóa c?a ch?ng tr?m là ? khóa mà dù tên tr?m có làm ?? m?i cách thì c?ng không th? nào phá ???c. Hi?n nay trên th? tr??ng có ?a d?ng r?t nhi?u các lo?i ? khoa dien tu ch?ng tr?m khác nhau. Bài vi?t sau là chia s? m?t s? lo?i ph? bi?n ?ang ???c ng??i tiêu dùng ?a chu?ng l?a ch?n h?n c?. M?i b?n cùng tham kh?o nhé.
Tiêu chí ?ánh giá ? khóa c?a ch?ng tr?m t?t
?? xác ??nh ???c ?âu là lo?i ? khóa c?a ?i?n t? ch?ng tr?m ch?t l??ng nh?t thì b?n c?n ph?i n?m ch?c cho mình m?t s? các tiêu chí ?ánh giá sau:

Có kh? n?ng ch?ng c?t, dù là kìm c?ng l?c hay c?a thì c?ng không th? c?t ???c, khóa luôn ? trong tr?ng thái khóa an toàn.
Khi có l?c tác ??ng hay dùng búa c?ng không gây bung, v? khóa. S?n ph?m ??m b?o c?ng cáp, khó b? ??p b? và v?.
Kh? n?ng ch?ng axit cao, dùng axit c?ng không h? khi?n khóa b? bào mòn và h?ng hóc.
Th?i gian b? khóa lâu, dù là th? khóa c?ng khó lòng b? ???c khóa ch? trong m?t th?i gian ng?n.

Nh?ng ? khóa c?a ch?ng tr?m t?t nh?t hi?n nay
Hi?n nay trên th? tr??ng có r?t nhi?u các lo?i ? khóa ch?ng tr?m ch?t l??ng, tiêu bi?u nh? m?t s? lo?i ? khóa sau:

? khóa ch?ng tr?m 678-CR30: Trong s? các lo?i ? khóa ch?ng tr?m trên th? tr??ng thì ?ây ???c xem là lo?i ? khóa ch?t l??ng và có m?c giá r? nh?t. Kích th??c ? khóa này kho?ng 61x31x73 (mm), ???c làm b?ng ch?t li?u thép ??c bi?t có v? b?c nh?a toàn thân. Công ngh? 4 bi giúp t?ng tính b?o m?t, dù là th? khóa gi?i nh?t c?ng ph?i m?t r?t lâu m?i m? ???c chi?c ? khóa này ra.
? khóa ch?ng tr?m T6: ? khóa này có kích th??c kho?ng 23x62x99 (mm), ???c làm b?ng ch?t li?u cao c?p nên có ?? b?n cao, tu?i th? lâu. Công ngh? 6 bi cho kh? n?ng b?o v? cao, ?? khó c?a khóa cao h?n g?p ch?c l?n so v?i ? khóa s? d?ng công ngh? 4 bi. So v?i nh?ng tính n?ng v??t tr?i mà nó ?em l?i thì m?c giá c?a chi?c khóa này là không quá ??t.
Khóa c?a ch?ng tr?m KCM001: ?ây ???c ?ánh giá là ? khóa siêu ch?ng tr?m v?i công ngh? 9 bi kèm theo h? th?ng r?t bi. ??i v?i ? khóa này khi áp d?ng công ngh? khóa bi không ?úng thì l?p t?c s? b? khóa. Khi ?ã b? khóa thì k? c? b?n dùng chìa g?c thì c?ng không th? m? ???c khóa ra. Khi này, ?? có th? s? d?ng l?i nh? bình th??ng thì b?n s? ph?i reset l?i bi.

Hy v?ng r?ng v?i nh?ng chia s? trên ?ây b?n ?ã hi?u rõ h?n v? nh?ng chi?c khóa c?a ?i?n t? Dillock ch?ng tr?m t?t nh?t. ?ây ??u là nh?ng s?n ph?m ch?t l??ng ?ang bán r?t ch?y trên th? tr??ng. Vì v?y các b?n có th? l?u tâm ?? mua khi c?n thi?t nhé.

ORDER NOW

DON’T FORGET TO GRAB YOUR FREE TRIAL FOR THE BEST AUTOMATED MARKETING STRATEGY (OVER 1,000,000 LEADS GENERATED MONTHLY)

  

Verified by MonsterInsights