Máy phát ?i?n Cummins 350 kVA Trung Qu?c
Máy phát ?i?n Cummins 350kVA ???c bi?t ??n là dòng máy có công su?t trung bình. V?i các doanh nghi?p v?a và nh? thì chi?c máy này nh? v? c?u tinh cung c?p ?i?n liên t?c mà không lo gián ?o?n công vi?c. Trong bài vi?t này, HQC s? gi?i thi?u cho các b?n ??c ?i?m và báo giá cho b?n. Hãy cùng tìm hi?u nhé!
??c ?i?m c?a máy phát ?i?n Cummins 350 kVA Trung Qu?c
Máy phát ?i?n Cummins 350 kVA là dòng máy phát ?i?n l?p ráp n?i b?t c?a Thiên Hòa An v?i t?t c? các linh ph? ki?n, ??u phát và ??ng c? ???c nh?p kh?u chính hãng và l?p ráp trên dây chuy?n công ngh? hi?n ??i ??m b?o an toàn và ch?t l??ng t?i HQC.

??c ?i?m c?a máy phát ?i?n 350 kVA Trung Qu?c
Máy phát ?i?n Cummins 350 kVA có công su?t khá l?n v?i nhi?u ?i?m m?nh ??n t? ??ng c? Cummins k?t h?p cùng các linh ph? ki?n khác t?o nên m?t t? máy b?n b? ho?t ??ng v?i hi?u su?t cao và ?n ??nh, x?ng ?áng là l?a ch?n hoàn h?o cho nhi?u ??n v? s?n xu?t kinh doanh.

Máy phát ?i?n Cummins s? d?ng ??u phát ?i?n c?a m?t trong các hãng sau: Leroy somer / Mecc Alte / Stamford vi?c l?a ch?n ??u phát s? tùy thu?c vào l?a ch?n c?a khách hàng và ?ng d?ng th?c t? c?a máy.
Máy s? d?ng ??ng c? Cummins NTA855G2A dòng ??ng c? m?nh m?, công ngh? ngu?n ?i?n tiên ti?n ?n ??nh phù h?p cung c?p các gi?i pháp d? phòng ngu?n ?i?n trong các tr??ng h?p m?t ?i?n hay tr?c tr?c ngu?n ?i?n l??i ?? không gián ?o?n công vi?c.
??ng c? Cummins ???c ?ánh giá cao v? ?? b?n, ??ng c? Diesel ti?t ki?m nhiên li?u ??m b?o các tiêu chu?n qu?c t? v? khí th?i thân thi?n v?i môi tr??ng.
Dòng ??ng c? c?a Máy phát ?i?n Cummins 300kVA v?i nhi?u phân khúc công su?t khác nhau phù h?p nhi?u ?ng d?ng v?i nhu c?u ?i?n n?ng t? l?n ??n nh?.
?i?n áp: 380V
M?c tiêu hao nhiên li?u 75% t?i: 54,9 lít/h
Công su?t liên t?c/ Công su?t d? phòng: 350/ 388 kVA m?c công su?t trung bình có th? ?áp ?ng nhu c?u s? d?ng ?i?n n?ng cho các d? án, công trình, tòa nhà ? quy mô v?a.
Máy phát ?i?n ???c thi?t k? khá ??n gi?n b? trí h?p lý v?i b?ng ?i?u khi?n hi?n th? ??y ?? các thông s? c?n thi?t và ??y ?? các thi?t b? và option h? tr? k? thu?t theo tiêu chu?n chính hãng thu?n ti?n h?n trong quá trình v?n hành máy.

Báo giá máy phát ?i?n 350kva
Hi?n nay, công ty chúng tôi cung c?p nhi?u model các lo?i máy phát ?i?n 350kva c?a các hãng l?n nh?: Cummins, Doosan, Hyundai, Mitsubishi, Yanmar, Isuzu, Denyo, Komatsu,…

Giá c?a máy phát ?i?n Cummins 350 kVA Trung Qu?c t?i HQC luôn là giá t?t nh?t
?? có b?ng báo giá máy phát ?i?n 350kva chi ti?t , xin quý khách vui lòng email hay g?i hotline, công ty s? ti?p nh?n và t? v?n t?n tình cho quý khách hàng.
Hãy liên h? ngay v?i HQC ?? mua máy phát ?i?n 350kVA. HQC – n?i l?a ch?n ?áng tin c?y dành cho b?n khi thuê máy phát ?i?n hay mua máy phát ?i?n. B?n còn ch?n ch? gì n?a hãy liên h? nhanh chúng tôi ?? chúng tôi có th? t? v?n giúp b?n ch?n ???c máy phù h?p v?i b?n nh?t.
Máy phát ?i?n 150kVA là m?t s?n ph?m tiêu bi?u c?a HQC trong phân khúc công su?t này. Bên trên là m?t s? ??c ?i?m n?i b?t c?a dòng máy này cho khách hàng tham kh?o thêm n?u còn th?c m?c nào khác vui lòng liên h? tr?c ti?p v?i chúng tôi ?? ???c t? v?n chi ti?t.

ORDER NOW

DON’T FORGET TO GRAB YOUR FREE TRIAL FOR THE BEST AUTOMATED MARKETING STRATEGY HERE! (OVER 1,000,000 LEADS GENERATED MONTHLY)

Verified by MonsterInsights